Leedjes ...

Alling i Hele As ich in de VUT bin   
Bekierd    D'r Wielie 2
D'r Wielie    D'r gaad
D'r hillige    D'r sjpasvoegel   
Dat mot kinne    Dat v'r dit nog mage beleve
De drei sjoenste dinger    Drei moal gemudligheed
Dr frhsjoppedans Dr Sjeng
Dr kloon    Dr polssjlaag va Limburg
Ege baas    Garderezjiment   
Gedrumd Geet dich al ee lempke brenne
Gerechtigheed Grutsj p Welte
Hele hat t Hele samba
Hele    Hoempa-hermenie
Hollenderwals Ieewig
Jinne blablablaa Jubileummars Winkblle
Kirchroa is dr himmel p eed Kusmoelmiss
Lekker wild    Leve   
Limburg doe kans grutsj zie    Limburgse ziel   
Loat koat aaf Loop dieng naas mar achternoa   
Marie-Theresia Merie   
Mie hat hat    Moele   
Mlke    Neeske
Nieks zoe Helesj wie t Helesj    Niepe   
Noets mie einselgenger    Nurges me ch nurges
Oet dr zaal    Oongeleufelek
RebbieDebbieSamba Sjnap dich ins vas
Sjoeene daag    Sjoenkel dich
Sjoenkele Sjtereo-wiedsjaf
Soeker p de proemevla Tietsje
Tiksjke zus en zoe Totaal taal tango   
Trampele    Tute dich de oere an d'r kop
Twiede hanshans Uveral is carnaval
Van begin tot 't lets Vang dich mar ing hn
Vasteloavend mste preuve Vasteloavendsjekke
Vasteloaves-vakans Vasteloaveskink   
Vasteloavestango    Wat is t hei sjoen   
Wedde vuur ee mlke    Welte doe has 't
Went mich inne zeukt Wink i gen ruk   
Witste wat v'r dnt    Zoeget sjoens   
Zuster v.d. Wielie    t Jbje mit t sjtbje
ptoch    pne meter hoeg
s ege Hele (Paul) zze Prins is doa  leedjes die gier kint beloestere...