GarderezjimentsmarsjRefrein
Dr is mar inne Kub va Hele
en vier zint zie Garderezjiment
vier sjtnt en gnt vuur Hele
woe get is, doa zint vier present
inne held wie dr Kub vings te nurges mie
inne Helesje jong um grutsj p te zie
e vuurbild vuur s nui
s rezjiment bliet Hele trui !

Kouplet 1
Dr Kub hilt sjtram de wach
vuur Hele ee gesjink
he sjteet hei daag en nach
hilt poal i weer en wink
he kiekt ch tamelik sjtreng
Hele is, in gans gouw heng..

Kouplet 2
Vier zint dr went t mt
vergete Hele neet
gesjtieveld en gesjpoord
zint vier dierek gereed
iesj kump s sjtolse banier
ja en da, da kmme vier.