Twiede-hans Hans

Refrein
Neet mie nui me waal dr betste
miene twiede-hans Hans
bei hem blief ich tot t letste
miene iesjte klas Hans
he is in alles eve good
tis kook en ei en peperkook
ndanks dat twiede-hanse
is miene Hans inne ganse !

Kouplet 1
Ich bin t Grietje van dr Hans
en neet ee bietje me gans
in dr hiemel gans hoeg in de lch
is zieng vrouw en hei bin ich dat ch..

Kouplet 2
Wal jieker vrouw wilt zoene man
wilt zoe-ee sjnepke wal han
knappe kop en parelwitte teng
beresjterk he drieg mich p de heng.

Kouplet 3
En wat he angesj ch nog hat
kint zoeget alles de sjat
zoe wie koake vuur mich jieker daag
al zieng leefde geet durch miene maag.