RebbieDebbieSamba

Refrein
Dr rebbiedebbiesamba
de mak get in dich los
dr rebbiedebbiesamba
is ee twie drei gekos
doch effe mit da kins tm al
dr samba van de carnaval

Kouplet 1
As ganse groete zjwerme
mit samba zich umerme
da is t ing famielieje
die danst wie in Brazielieje

Kouplet 2
Ze hosse en ze danse
ze sjpringe en ze sjanse
ze houwe mit de erm en bee
ja alles is hj ram durchee

Kouplet 3
Dr samba de gans good is
de sjokkelt dich t blood ins
dr samba is dr dans de mt
want angesj kumste val te kt