Wat is 't hei toch sjoeŽnRefrein
Dit hei is te gek
dit fes dat is perfek
wat is 't hei toch sjoeŽn
OetgereŽkend hei
hei zint v'r geer dírbei
hei is d'r juuste toŽn
Ee fes mit heng en veut
ee sfeerke soekerzeut
wat is 't hei toch sjoeŽn
hei is d'r juuste toeŽn !

Kouplet 1
Vier koame hei noa binne
en zoge 't dierek
Hei is toch jiŽkerinne
ee bietje lekker gek...

Kouplet 2
Doe můs 't effe preuve
de sjtiemoeng die hei hingt
da gees te ůch geleuve
wat jiŽkeree al zingt...

Kouplet 3
DeŽ is toch te bedoere
deŽ urges angesj is
Sjteet doa te koekeloere
hat al dit sjoeŽns gemis...