NiepeRefrein
Niep niep niep niep niepe
ee sjlksjke achteruver kiepe
Niep niep niep niep niepe
kling sjlksjkes oet prinsiepe
Dan hils te plezeer en sjpas
en ch nog get in 't glas
Niep niep niep niep niepe
neet deep in 't gleske kieke.

Kouplet 1
D'r dokter hat 't zelf gezag
d'r wed deks te lang gewach
Me mt doa gans good aa dinke
me mt regelmoatig drinke.....

Kouplet 2
He lekt s de wad in d'r mnk
zoe blieve v'r ch geznk
He hat s de road gegeve
dus loat s 't glas ins heve....

Kouplet 3
Noe sjtel ins dat dat toch ins wuur
vier krege van hem zoeng kuur
Dat woar toch 't ideale
't Fonds zouw dan al betale.....