MülkeRefrein
Noe gleuf mich sjat
noe gleuf mich dat
dieng mülkes kan ich neet misse
noe gleuf mich sjat
zoeë preuf ich dat
of ee ingelke is 'nt -pi -eh-- plasse
woeë ich toch ummer zoeë noa sjnak
soekerzeut wie dat sjmak
dich preufs ocherm mar de helf
want ’t ingelke bis dich zelf !

Kouplet 1
Wie mins te wat dat wuur
ich vergleek puur natuur
weë 't lekkesjte mülke kós geëve
Ich zaan dich wie 't woar
zoeë óngerzeuk is zjwoar
kries nieks vuur nieks in't leëve
Ich beet mich durch zoer eppel hin
vuur 't zeutste mülke dat ich kin.......

Kouplet 2
Gee Mariet of Margo
gee Briezjiet oet Bordeau
en óch gee Kateriene va Welte
Ich haot 't vuur gezieë
't hoof vuur mich neet mieë
ging vrouw hat dieng talente
dieng mülkes die zint toch zoeë riek
mit die ang’re gaar gee vergeliek…...