VasteloavesKinkKouplet 1
ít kink hat get verloare
't klone-neŽske kwiet
ít grient mit dieke troane
en truŽs is noe wied
grieŽn noe mar neet mieŽ
en bis ůch neet bang
alles kump good
mit ee mŁlke van de mam

Refrein
Mit of oane neŽske
dat mak toch gaar nieks oet
kiek ins in die gleŽske
en drink doa mar ins
noe en dan ee sjlŁksjke
da bliet ůch lang get drin
íne kloon bliet íne kloon
deŽ zit va binne in.

Kouplet 2
En bis te later groeŽter
geet ůch neet alles good
en zint probleme groeŽter
verlees dan neet dír mood
dink dan mar an vreuger
haot dich sjtief en sjtram
dink an ít wůnger
an dat mŁlke van de mam

Kouplet 3
”ch eemoal in dír hieŽmel
bis dich die neŽske kwiet
doe dinks mit inne grieŽmel
an diene kingertied
wits dan wal beŽter
ging troan mieŽ ůp dieng wang
doa is íne ingel
en deŽ ingel is de mam