Dr ptochRefrein
Verduld, verduld, ze hubbe s wer gekuld
dr ptoch sjteit wer p ne knoa
verduld, verduld, ze hubbe s wer gekuld
dr vuuroetgank is blieve sjtoa
in plaatsj dat e geit, sjteit e
dink toch mar neet noe geit e
geduld, geduld, nog effekes geduld
bis t ee loak t anger vult !

Kouplet 1
ch groete laker trekke mit
m ee nmmer hubbe ze nit
zoe wete vier va nieks
doe sjteis vuur kukevleisj
doe wits neet wie t heisj
wat t veursjtelt woe ste noe noa kieks
t loak dat sjteit en bliet mar sjtoa
en t volgende loak is al doa.

Kouplet 2
Die mit de mutsje boave drp
en de handys an dr kp
die regle dit perfek
ze lope p en aaf
en belle alles aaf
m de mitwirkers zint wer in gesjprek
hallo hallo zoe rope ze oet
m t geet ginne meter vuuroet