TrampeleRefrein
Trampele, lekker lankzaam wandele
neet te flot, han alle tied
lankzaam aa, ich hoof neet wied
trampele, lekker lankzaam wandele
en dat geet
trepke vuur trepke
sjtepke vuur sjtepke
is al flot geng
znger mankere
sjlenterentere
kums te d'r toch ch.

ktbei in 't greune
't groete zit in 't geweune

Kouplet 1
Zuug ze ins duchtig trimme
in 't glimmend paarse pak
mit d'r duvel in d'r nak
ja zoeget mos te mar kinne
fanatiek zoe tiedverdrief
ze pesje alles oet gelief
ze renne zich haof kapot
vuur mich, val en val te flot.

Kouplet 2
Kiek ins noa al dat sjoene
ms 't effe wille zie
en da zuus te ummer mie
ee vuurrech hei juus te woene
km noe trampel mit mich mit
doe gleufs dieng ege oge nit
doava kries te ginne sjpiet
kalm aa, kums te eve wied.