Vasteloavendsjekke (Kirchr÷atsj)

Refrein
Mit die jekke vasteloavendsjekke
mots te hŘj noa Kirchroa joa
mit die jekke bei 't klonetrekke
is 't sjun durch Kirchroa tse joa
den alle jekke wisse
dat darfs te nit nisse
vasteloavend i Kirchroa
dat darfs te nit nisse
vasteloavend i Kirchroa

Kouplet 1
Mit tr÷ate en trˇm en d'r sjelleboom vuuraaf
sjpatsere kapelle erˇp en eraaf
en de klone hinger de moeziek aa
jekker wie jek de jekste ploete aa
hei vingt d'r kloon
wat heŰ ummer wool
herlig is Kirchroa mit die daag
hei hant die jekke vasteloavendsjekke
d'allersjunste vasteloavendsdaagů.

Kouplet 2
Ës kinger verkleid en de mŘlsjere jeverfd
dat jekke dat hant ze i Kirchroa jeŰrfd
van d'r m÷rje bis dat 't oavvend is
losse ze zieŰ wat vasteloavvend is
noa heem jebraad i je bed jelaat
ˇnger de dekke jˇt verz÷rgd
umdat vier hoffe dat ze da ˇch sjloffe
junt vier jekke nog ee sjtundsje durchů.