Went mich inne zeukt

Refrein
Went mich inne zeukt of reupt
ich bin afwézig ich bin bézig
dat mar ginne helt of belt
ich bin afwézig ich bin bézig
has te good versjtange
ich bin oet gegange
bin afwézig ich bin bézig

Kouplet 1
Al dat gebreuzel en gebazel
dat huur ich al daag in daag oet
hüj wil ich sjpas en sjpektakel
mit vasteloavend goan ich oet

Kouplet 2
Hat ginne zin um mich te rope
egaal want ich bin toch neet doa
ummer dat sjrav'le en sjlove
dat is noe endlig ins gedoa