Dat mot kinneRefrein
Ja dat mót kinne
vasteloavend vuur jieëkerinne
Ja dat mót kinne
zoeëget sjoeëns dat v’r viere wille
Ja dat mót kinne
allenui bei-ee in deë groeëte durchee
Ja dat mót kinne
vasteloavend vuur jieëkerinne.

Kouplet 1
Effe bringe zeët pap en mam
noa ós kingercarnaval
eemoal doa da blieve ze plekke
bei die vasteloavesgekke….

Kouplet 2
En al woar ’t vuur ós begós
pap en mam zint óch van ós
dat is ing van de sjoeënste dinger
want ze zint juus groeëte kinger…..

Kouplet 3
Mè vier veule wie laat ’t weëd
vier hant hónger wie ee peëd
óp ’t rendje um um te kiepe
weëde juus gered durch friete….