Vasteloavend mos te preuve

Refrein
Vasteloavend mos te preuve
ja dat ms te ngergoa
en doe hoofs neet wied te zeuke
ms dierek noa Hele goa
loat dich doa da mar gewede
en bekiek mar wie 't mt
gank dierek noe mar noa Hele
want doa viere ze 't gt

Kouplet 1
Ich woar doavuur te nuchter
want ich houw nog noets gevierd
ich woar ee bietje sjuchter
ja ich houw dat neet gelierd
ich bin toch mar gegange
en ich dink ich zien 't wal
dat is mich good vergange
mieng iesjte carnaval

Kouplet 2
Haot Hele good in iere
want hei wits te was te has
hei vsteloavend viere
ja dat gieft dich vreud en sjpas
doe ms effe dra preuve
want 't sjmak noa ummer mie
da gees te dra geleuve
doe kans neet znger mie