NoeŽts mieŽ einselgengerRefrein
NoeŽts mieŽ wil ich einselgenger zieŽ
noe ich zoeŽne sjat han gezieŽ
NoeŽts mieŽ wil ich einsekgenger zieŽ
ee kink noa mie hat, bei dich wil ich zieŽ
ít is joa zoeŽvŲal sjoeŽner mit zín twieŽ
noeŽts mieŽ wil ich einselgenger zieŽ
ít is joa zoeŽvŲal sjoeŽner mit zín twieŽ
noeŽts mieŽ wil ich einselgenger zieŽ .

Kouplet 1
Doa bei dír ůptoch sjtůngs
dich an de uŽverzie
ich kůs dich zieŽ durch lŲaker
in de hermenie
DeŽ ieŽsjte blik deŽ woar
de muite weŽd
begůs vuur mich dír hieŽmel
ůp de eŽdÖ

Kouplet 2
Dír vasteloavend deŽ mich
vŲal gegeŽve hat
en ůch nog zoeŽne soeker-
zeute leve sjat
ít sjteet wal vas ich loop
noe noeŽts mieŽ los
och houw ich dich toch
ieŽder al gekůsÖ.