't Jübje mit 't sjtübje (Kirchröatsj)

Refrein
't Jübje mit zie sjtübje
is ee sjtuk va Kirchroa
in 't kweer jesjtriefde sjtübje
is 't Jübje ummer doa
't Jübje mit zie sjtübje
deë jrieft doamit zieng kans
den eemoal houw 't Jübje
mit zie sjtübje zoeëvöal sjans.

Kouplet 1
Vier sjtaunete vuur joare
wie 't Jübje doa mit koam
jet nuits doe in die joare
vier sjnappete nui noa oam
't woar sjwats doe um 't Jübje
de meëdsjer um 'm hin
ze zose an zie sjtübje
't woar 't Jübje noa d'r zin…

Kouplet 2
Heë weëd noe al jet auwer
en 't sjtübje weëd dat óch
zieng hoare weëde jrauwer
kaom kómme de meëdsjer nog
mè dat oesjekochde Jübje
kunt jiddes joar ópnui
in 't oesjekochde sjtübje
heë verzukt 't werm ópnui….