VasteloavestangoRefrein
Dír sjtramme vasteloavestango
dem dans ich alling mit dich
bei dír vasteloavestango
dan bin ich kůt bei dich
bei dír vasteloavestango
werp ich mich in de brůs
bei dír vasteloavestango
loat ich dich neet mieŽ los.

Kouplet 1
Huur ich da dír ieŽsjte toeŽn
da weet ich wat ich můt doeŽ
ich sjnap gans sjnel mieng kans
vuur dír sjtramme tangodansÖ.

Kouplet 2
Was te bei ginne angre kans
dat kans te bei dizze dans
da sjpringt bei mich ing vůnk
en dans ich veerkentig růnkÖ.