Sjoenkel dich

Refrein
Sjoenkel doe mich da sjoenkel ich dich
da sjoenkle vr same durch sjpassemig
sjoenkel doe mich da sjoenkel ich dich
p meziek va tratemig
sjoenkel doe mich da sjoenkel ich dich
dat geet van alling i sjpassemig
sjpassemig is sjoenkel mich
p meziek va tratemig
sjpassemig is sjoenkel mich
alling i sjpassemig

Kouplet 1
Woe is de kapel de sjpaskapel
ich wool nog geer effe sjoenkele
want sjtrak is t gedoa
en mt ich wer goa
ich wool nog geer effe sjoenkele

Kouplet 2
Doe kries t gelierd wie t wed gevierd
m ms da waal effe sjoenkele
doe paks dich mar vas
en da kumt de sjpas
m ms waal effe sjoenkele