s ege Hele (PAUL)

Refrein
Vier viere carnaval in s ege Hele
vier viere carnaval in s ege sjtad
dr klingste jng en dr allergroetste kel
de is toch vroe dat e Hele hat
vier vier carnaval in s ege Hele
da zint vr wer bei-ee
vr zint noe eemoal winkblle
vier huren ui bei-ee

Kouplet 1
I Hele zitte lj die wal ins zage
dat Hele is toch gaar ging echte sjtad
m went die hei i Hele zint geboare } 2
da wete ze dat Hele waal get hat. } x

Kouplet 2
Dr plei de kirk de lj dich ins bekieke
da zuus te wal wat Hele vuur s is
mit vasteloavend loate vier da blieke } 2
woarum ste toch zoe geer i Hele bis} x

Kouplet 3
Gans Hele is mit carnaval wer saqme
dr ptoch hat bei s get los gemak
de zate hermeniekes sjpiele hoempa } 2
doa hant vier noe ee gans joar p gewach } x