HilligeRefrein
Ich gleuf mit de vasteloavend
dat ich íne hillige bin
dat kumt van al die ingelkes
allenui um mich hin
ich bin in dír zieŽvende hieŽmel
doa bin ich toch zoeŽ geer
doa wil ich nog get blieve
mit dich in hoeŽger sfeer !

Kouplet 1
Wat woar de vasteloavend
oane ůs meŽdjes dír bei
toevallig zint de sjoeŽnste
allenui noe hei
vier as ůnsjuldige hillige
bei al die sjoeŽn ingele
dat is ůs alles weŽd
dat is dír hieŽmel ůp eedÖ.

Kouplet 2
Wie ze zich ůch verkleie
dat is ůs toch gans egaal
ze blieve toch de sjoeŽnste
van dír ganse zaal
ze zint zoeŽ leef attent sjarmant
en wat ze angesj och nog hant
zoeŽ braaf en nog vŲal mieŽ
dat můtte ingele zieŽÖ.