Hoempa - hermenie

Refrein
Hoempa hoempa hoempa hoempapaa
doa kumt ee zaat hermenieke aa
oet d'r weŽg en ůp ing zie
vuur die zate hermenie
mit deŽ hoempa hoempapaa
doa gont vier allenui achteraa !

Kouplet 1
Doe huŽsj ze al va wied
doa kůmme ze aa
t ieŽsj kumt de vaan
de res kumt drachteraa
de sjpas die ze bringe
doa kumt 't zich ůp aa
wat is noe nog sjoeŽner
dan hoempa hoempapaaÖ

Kouplet 2
Ze beginne sjtief en sjtram
ze gůnt richtig dran
dat hoate ze neet vol
dat doert neet al te lang
da lope ze sjots en sjeef
mŤ ummer nog mit grel
en klinkt d'r hoempapaa
nog ummer eŽve helÖ.

Kouplet 3
D'r doeŽsj weŽd neet vergeŽte
doa dinke ze aa
zoeŽ tusje dat trŲate
van al deŽ hoempapaa
zoeŽ noe en dan ee gleŽske
tusje ing meledie
die make tesame
ing zate hermenieÖ.