Tute dich de oere an dr kop

Refrein
Tute dich de oere an dr kop
da kmme vier, da kmme vier
tute dich de oere an dr kop
geet t beginne want da kmme vier
da geet rammele, da geet t krake
vier gnt same mit uch de sjpas make
tute dich de oere an dr kop
dat geet wal uver, dat geet wal uver
drink dich mar ee drp

Kouplet 1
Went vier bloaze, dink dra da bloaze vier ch
en vier trate tot de allerletste loch
Vier geve alles m ch alles wat vr hant
gaar gee miensj bliet da nog an dr kant

Kouplet 2
Ja vier trate, praktiesj p jiekere ek
en vier sjpiele drei daag dr vasteloavesgek
s trate blinke en die klinke in de zn
mit echte sjleg van s dieke trm..