Ózze Prins is doa


Refrein

Ózze Prins is doa ózze Prins is doa
d’r hoeëgste va Welte-Benseroa
noe begint ’t pas noe begint ’t pas
de echte vasteloavessjpas

Kouplet 1

Ja ózze Prins deë is zoeë prachtig
en óch zoeë óppermachtig
vier wunsje ’m vöal succes
en ee good vasteloavesfes….

Kouplet 2

En ózze Prins is óch hüj doa
heë sjteet boave Welte-Bensroa
vier wunsje ’m gans vöal sjpas
en óp hem heffe vier ’t glas…..