Geheim

Annie en Harie zint 25 joar getrouwd
en dat hant ze ginne daag berouwd
”Annie óp dizze biezóngere daag
ving ich dat ich mie geheim zage maag
’t mót droet al vilt ’t mich zjwoar mie kink
leefste Annie, ich bin al ummer klureblink”

”Och Harie” zeët ’t Annie, ”went dat alles is,
óch ich han vuur dich ing bekintenis
haot dich vas vuur wat ich ummer verzjweeg
noe kump óch mieng woarheed an ’t leeg
ich zaan ’t dich mar plómpverloare
ich bin neet i Holland, mè i Ghana geboare”.