SjoeŽne daagRefrein
Va zoeŽne sjoeŽne daag
doa wil ich va profetere
zoeŽne zeldzaam sjoeŽne daag
beleŽf ich fleutentereÖ..
de vroeŽzin die is mich an de prie
zoeŽne daag mak mich hartsjtikke blie
ich wil alling de sjoeŽn dinger zieŽ
ůch durch de weŽk kan Ďt zůndig zieŽ !

Kouplet 1
Gee gedeuns gee geklaag
sjtoa vreug ůp pluk dír daag
zoeŽ sjoeŽn wie hŁj is mar zelde
nieks va reŽn nieks va kouw
dír hieŽmel is gans blauw
ich trampel durch de velde
of lankoet ligkend in de wei
wie ee vuŽle veul ich mich zoeŽ vreiÖ..

Kouplet 2
ZoeŽne daag zoeŽ wie hŁj
nieks wie vruntlige lŁj
ůp Ďt terras doa woeŽ ich unger
gemuŽtlg en patent
doa weŽsj te good verwend
dink neet dat ich verhunger
al geet Ďt allenuj te flot
dizze daag deŽ kin nit mieŽ kapotÖ..