Sjnap dich ins vas (second waltz)

Refrein
Sjanp dich ins vas
want vier wille nog geer get viere
loat neet mieŽ los
doch dat mar bei die anger kiere
dink draa weŽ sjnapt deŽ hat
hilt wat íe hat
weŽ neet sjnapt en ít noe neet pakt
hat ít neet gesjnapt

Kouplet
”p daag wie hŁj dat můt kanne
dich richtig lekker ůntsjpanne
doe sjoenkels en sjokkels dich
hei dan ins richtig lekker los

Went HeŽle Live hei zingt
en de sjpas in dír sjouwburg bringt
is dit fes hei dierek perfek
dan is gans HeŽle knettergek

Hei zieŽ hei dírbei zieŽ
zoeŽ Ėing sjpas die kins te
nurges vinge
hei zieŽ hei dírbei zieŽ
zoeŽget sjoeŽns dat vings te
nurges mieŽ