Geet dich al ee lempke brenne ?

Refrein
Geet dich al ee lempke brenne
geet dich al ee leegsjke óp
estebleef effe remme
huur mit dat moele óp
maak va blablablablablaa
tralalalalalaa tralalalalalaa
maak va blablablablablaa
tralalalalalaa tralalalalalaa

Kouplet 1
Kouplette wie gezette
loat dat toch zieë
mit ee unske minder
zeës te kielo’s mieë !
blabla….

Kouplet 2
Vier zint hei um te viere
neet vuur deë kal
en dat dit neet dat is
wete vier noe wal !
blabla…

Kouplet 3
Dat bazele en moele
mak ós verruk
kan ’t effe kótter
d’r polonais vertruk !
blabla…