Ginne blablablaa

Refrein
Estebleef ginne blablablaa
me joeks en hoempapaa
werp die tekste en de kwatsj
allenui mar in mieng patsj
estebleef estebleef
as ich dich neet ntgreef
ginne blablablaa
me joeks en hoempapaa !

Kouplet 1
Al wat gezag wed is allang gezag
al wat bedach wed is allang bedach

Kouplet 2
Dat wit neet zjwat is wete vier noe wal
inne hnk ging kat is dat is sjtmme kal

Kouplet 3
Al dat beliere en al dat gerijm
vier wille viere en truuk noa t refrein

Kouplet 4
Wat ze bedoele sjnap ich neet te deks
van al dat moele krieg ich ee kompleks


Alternatief:
Estebleef ginne blablablaa
me tralalalalaa tralalalalaa
ging lang kouplette
dat lieke wal gezette
doa kumt t neet p aa
estebleef ginne blablablaa
me tralalalalaa tralalalalaa !!