Dír Sjeng

Refrein
Wat hat dír Sjeng werm i jen heng
wat deŽ aapakt dat is zoeŽ
wat hat dír Sjeng werm i jen heng
jaar je miensj broek dír Sjeng jet vuur tse doeŽ
deŽ wit duivelsjůt wat jet is vuur hem } 2
noeŽts pakt dír Sjeng íne kloemel i jen heng } x

Kouplet 1
Ze sjnappete noa oam
wie ít da endlieg koam
ít meŽdsje van dír Sjeng woeŽd vuurjesjteld
mit hůt sjtek en rink
koam da noen ít kink
zoeŽ sjun en sjiek hauw ziech jinne vuurjesjteld
zoeŽ jet jevreks ze woare richtieg vroeŽ
den ít meŽdsje van dír Sjeng dat woar ezoeŽÖ.

Kouplet 2
En jeet dír Sjeng eroes
da is heŽ richtieg oes
ee sjtundsje a jen tieŽk doa bei dír wieŽd
jemuŽtlieg plezeer
bei ee jleŽsje beer
de wieŽdsjaf zingt went dír Sjeng da inne jieŽt
dat is zoeŽ sjun dat můtste dekker doeŽ
den ít beersje van dír Sjeng dat is ezoeŽÖ.